Δεκτή η παρέμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε διαφορά μεταξύ της Philip Morris και της Κυβέρνησης της Ουρουγουάης (ICSID Case No. ARB/10/7)

Με την υπ’αριθμ.3 Διαδικαστική Διάταξή του, Διαιτητικό Δικαστήριο του ICSID ενέκρινε το αίτημα παρέμβασης ως amicus curiae που είχε υποβάλει τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization/WHO) όσο και η Γραμματεία της Σύμβασης Πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on Tobacco Contro/FCTC) σε διαφορά που εκκρεμούσε ενώπιόν του ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ουρουγουάης και τρεις θυγατρικές της πολυεθνικής καπνοβιομηχανίας Philip Morris. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε θέσει υπ’όψιν του αρμόδιου Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICSID το σχετικό αίτημα παρέμβασης με βάση το άρθρο 37 (2) των Κανόνων Διαιτησίας του ICSID ήδη από τις 30 Ιανουαρίου 2015.

Οι αιτούντες επικαλέστηκαν ότι η παρέμβασή τους  »θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον ακριβέστερο προσδιορισμό και την αποσαφήνιση των νομικών ζητημάτων της υπόθεσης από το Δικαστήριο», ιδίως ως προς το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της επισήμανσης των παρενεργειών του καπνίσματος στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού. Με άλλα λόγια, μέσω της παρέμβασής του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεδίωκε να αποσαφηνίσει την ακριβή σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC) και τη διμερή BIT Ελβετίας-Ουρουγουάης. Άλλωστε, η έκβαση της δίκης θα μπορούσε, κατά τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, να επηρεάσει δραστικά τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης Πλαισίου.Συγχρόνως, η διαφορά μεταξύ της Philil Morris και της Κυβέρνησης της Ουρουγουάης δεν παύει να αποτελεί μια διαφορά που αφορά, μεταξύ άλλων, και το κυριαρχικό δικαίωμα ενός κράτους (της Ουρουγουάης) να θεσπίζει μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.Σε αντίθεση με την ενάγουσα Philip Morris, η εναγόμενη Κυβέρνηση της Ουρουγουάης τάχθηκε υπέρ της αποδοχής της παρέμβασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν όψει της άμεσης επιρροής που θα ασκούσε η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICSID στην έννομη θέση όλων των κρατών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ICSID αφού υπενθύμισε ότι απολαύει πλήρους διακριτικής ευχέρειας ως προς την έγκριση ή μη του αιτήματος παρέμβασης που τυχόν υποβάλλεται από ένα μη διάδικο μέρος, έκρινε ότι, στην προκείμενη περίπτωση, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 37 (2) των Κανόνων Διαιτησίας του ICSID για την αποδοχή μιας τέτοιας παρέμβασης, με το σκεπτικό ότι  : α) οι γραπτές παρατηρήσεις που συνοδεύουν την παρέμβαση »φαίνεται» εκ πρώτης όψεως να περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ένδικης διαφοράς και β) και οι δύο παρεμβαίνοντες  δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον. Το Διαιτητικό Δικαστήριο προσέθεσε ότι η αποδοχή των αιτημάτων για παρέμβαση θα ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας και, μακροπρόθεσμα, θα συμβάλει στην αποδοχή της απόφασης από το ευρύ κοινό.Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δίκη επί της ουσίας της υπόθεσης δεν διεξάγεται δημόσια. Γι’αυτό και η έγκριση του αιτήματος δεν χορηγεί, σύμφωνα με το Δικαστήριο, στους παρεμβαίνοντες κανενός είδους δικαίωμα πρόσβασης στην σχετική δικογραφία.Οι παρεμβαίνοντες, με άλλα λόγια, δεν αποκτούν άλλα προνόμια ή διαδικαστικά δικαιώματα πέρα από εκείνα που συνδέονται και απορρέουν άμεσα από την συμμετοχή τους στη διαδικασία. Τέλος, το Διαιτητικό Δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της συγκεκριμένης Διαδικαστικής Διάταξης με την οποία ενέκρινε τα αιτήματα παρέμβασης που υποβλήθηκαν ενώπιόν του επικαλούμενο, και πάλι, λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Δείτε το κείμενο της σχετικής Διαδικαστικής Διάταξης εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ενώπιον του ICSID στην υπόθεση Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή : ICSID